Body Waxing

Eyebrows, Nose, Upper Lip or Chin Waxing

$20

Face Waxing (Cheeks Waxing) 

$30

Ears Waxing

$25 – $40

Underarm Waxing

$30 – $40

Bikini Waxing

$45

Brazilian Waxing

$70

Full Leg Waxing

$80

1/2 Leg Waxing

$45

Full Arm Waxing

$60

1/2 Arm Waxing

$45

Men Full Back Waxing

Men Stomach, Front and Sides Waxing

Men Upper Arms Waxing

$80

$50

$50